Қарағанды технология және сервис колледж кітапханасы 15 қараша — Ұлттық валюта күніне арналған «Теңге-тәуелсіздік нышаны » тақырыбындағы тарихи калейдоскопты оқырман назарына ұсынады.

Ел тәуелсіздігін жариялаған уақыттан бергі алған асу аз емес. Соның бірі ұлттық валюта –төл теңгеміздің айналымға енгеніне міне 27 жыл болған екен. Еліміздің экономикалық және қарыжылық тәуелсіздігін мойындатқан теңгеміздің тарихына қалай шолу жасамасқа.
Елбасы Жарлығы шығысымен елі­міз­дің барлық БАҚ-ында жаңа валю­таның суреттері басылып, халық ұлттық валю­тамыздың бейнесін таныды. Төл теңге қолына тигенде толқымаған жан кем­де-кем.
Теңге – тәуелсіздігіміздің төл пер­зен­ті. Уақыт талабына сай, оның дизай­ны өзгеріп, қорғаныштық қабілеті жетіл­діріліп отырды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен 1997 жылдан бері 15 қараша төл валютамыздың туған күні әрі ҚР қаржы саласы қызметкерлерінің күні болып белгіленді.

Система оценивания

Жаңартылған бағдарлама бойынша 1 курс студенттері үшін БҒМ ұсынымына сәйкес балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі. Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания согласно рекомендации МОН для студентов 1 курса по обновленной программе

Жаңартылған бағдарлама бойынша 1 курс студенттері үшін БҒМ ұсынымына сәйкес балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі
⏩Ағымдағы бақылау-бұл бөлім немесе бірнеше тақырып үшін (айына 1 рет, егер аптасына сағат саны 2-ден көп болса) оқытудың (ОН) (бақылау жұмысы, тест, эссе және т.б.) нәтижесі кесте бойынша өткізілетін оқу (аудиториялық) сабақтар барысында жүзеге асырылады. Оқыту нәтижесінде 100 балл бағалау парағы арқылы тапсырманың белгілі бір көлемін орындағаны үшін баллдарға бөлінеді, студенттердің жетістіктері 100 балдық шкала бойынша деңгейлік тапсырмаларды қосу арқылы бағаланады. Мүмкін болатын жұмыс түрлері: бұл эссе, тест, шағын шығарма, шығармашылық диктант, практикалық тапсырма (өзіндік жұмыс) және т. б.
⏩Аралық бақылау студенттің осы модульді меңгеру нәтижелерін анықтау мақсатында жүргізіледі. Әр пән бойынша аралық бақылауға баллдарды нақты бөлуді әр оқытушы 100 балдық шкала бойынша белгілейді. Аралық бақылау (рейтинг) — ҚР студенттері айдың соңында кемінде 8 жұп оқу сабақтары өткізілген пәндер бойынша, ал топ кіші топтарға бөлінетін пәндер бойынша кемінде 4 жұп сабақ қойылады. Аттестатталатын кезеңде әрбір студенттің кемінде үш бағасы болуы тиіс. Сондай-ақ оқытушының қалауы бойынша білімді бақылаудың тесттік, бақылау және өзге де нысандары жүргізіледі. Үлгерімді ағымдағы бақылаудың соңғы нәтижесі критерийлер үшін барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын есептеумен жүргізіледі және 100 балл есебінен студенттің оқу нәтижесі бойынша рейтингі ретінде ресімделеді: ОН 1+ ОН 2+ ОН N. егер ОН-ның белгілі бір ағымдағы бақылауы бойынша студент аттестатталмаған болса, онда ол рұқсат рейтингіне жіберілмейді.
⏩Жіберу рейтингі-үлгерімді ағымдағы бақылаудың соңғы нәтижесі. Студент пән/модуль бойынша емтиханға, егер оның жіберу рейтингісінің бағасы 50 балдан кем болмаған жағдайда ғана жіберіледі.
⏩Аралық аттестаттау (сессия) — пән/модуль бойынша қорытынды баға (қорытынды рейтинг) оқу нәтижелері бойынша рейтингтен (бір айдағы аттестаттау) және емтихан немесе сынақ бағасынан құралады. Бұл семестрдегі пәнді оқу аяқталғаннан кейін жүргізілетін бақылау нысаны. Оқу жұмыс жоспарларында аралық бақылаудың мынадай нысандары көзделген: емтихан, сынақ.
🔰Аралық аттестаттау үшін 100 балдық шкала бойынша алынған баға әріптік жүйеге және сынақ кітапшасында көрсетілетін цифрлық баламаға ауыстырылады.

 

 1. Текущий контроль – это результат обучения (РО) (контрольная работа, тест, эссе и др.) за раздел или несколько тем (1раз в месяц, если количество часов в неделю больше 2) осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. При результате обучения 100 баллов распределяются на баллы за выполнение определенного объема задания путем листа оценивания, достижения студентов оцениваются путем сложения уровневых заданий согласно 100 балльной шкале. Возможные виды работ: это эссе, тест, мини-сочинение, творческий диктант, практическое задание (самостоятельная работа) и т.д.
 2.  Рубежный контроль проводится с целью определения результатов освоения студентом данного модуля. Конкретное распределение баллов на рубежный контроль на каждую дисциплину устанавливает каждый преподаватель согласно 100 бальной шкале.
  Рубежный контроль (рейтинг) — РК студентов выставляется в конце месяца по дисциплинам, по которым проведено не менее 8 пар учебных занятий, а по дисциплинам, где группа делится на подгруппы, не менее 4 пар занятий. За аттестуемый период каждый студент должен иметь не менее трех оценок. Так же на усмотрение преподавателя проводятся тестовые, контрольные и иные формы контроля знаний. Окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок за критерии и оформляется как рейтинг студента по результату обучения, из расчета 100 баллов: РО 1+ РО 2+ РО N. Если по определенному текущему контролю РО студент не аттестован то он не допускается к рейтингу допуска.
  Рейтинг допуска — окончательный результат текущего контроля успеваемости. Студент допускается к экзамену по дисциплине/модулю только в случае, если его оценка рейтинга допуска составляет не менее 50 баллов.
 3. Промежуточный аттестация (сессия) – итоговая оценка (итоговый рейтинг) по дисциплине/модулю складывается из рейтинга по результатам обучения (аттестации за месяц) и оценки за экзамен или зачет. Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. В рабочих учебных планах предусмотрены следующие формы промежуточного контроля: экзамен, зачет.
  *Полученная оценка по 100 бальной шкале за промежуточную аттестацию переводятся в буквенную систему и цифровой эквивалент, которая будет указана в зачетной книжке.

С 17 по 30 октября 2020 года В Карагандинском колледже технологии и сервиса проводились мероприятии по пропаганде здорового образа жизни  и не допущению распространения новой коронавирусной  инфекции в условиях дистанционного обучения. 

 1. Конкурс на лучший постер «Коронавирусная инфекция. Что нужно знать?»

 2. Проведение онлайн-родительских собраний по вопросам соблюдения правил безопасности и жизнедеятельности детей в связи с недопущением ситуации заболевания COVID-19                                                              
 3. Конкурс по оригинальному оформлению масок «Красивая защита»
 4. Конкурс видеороликов «Менің анам …..»
 5. Волонтерская акция по надписи на асфальте «Надень маску»
 6. Цикл музыкальных флешмобов на тему «Мен өмірді сүйемін!», «Я люблю жизнь!»
 7. Организация ИНФОРМ-прививок в формате Open street »Covid.NET» — раздача флаеров жителям города, которые ходят без масок
Translate - Перевод страницы »